Kế hoạch số 787/KH-ĐHĐL v.v tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Đà Lạt năm 2024