Implementation plan of The Thesis CTK43, 2nd semester of academic year 2022-2023

(Thời gian chính thức làm ĐATN là 3 tháng : 01/3 – 01/06/2023)

Thời gianCông việc
22/02/2023-27/02/2023– Ban chủ nhiệm khoa duyệt danh sách đề tài ĐATN. – Sinh viên chọn đề tài
27/02/2023-03/03/2023– Sinh viên làm đề cương chi tiết nghiên cứu ĐATN (liên hệ với GVHD) – GVHD nộp đề cương nghiên cứu ĐATN (tập tin đã được GVHD duyệt) cho TTBM
03/03/2023- 08/03/2023– Các bộ môn tổ chức phản biện đề cương chi tiết nghiên cứu ĐATN và phản hồi kết quả lại cho sinh viên. – Sinh viên sửa, bổ sung đề cương ĐATN cho GVHD – GVHD nộp qua mail cho các TTBM – Trình duyệt kế hoạch thực hiện ĐATN
08/03/2023-01/06/2023– Sinh viên làm ĐA, trong quá trình làm, sinh viên thường xuyên trao đổi, báo cáo với giáo viên hướng dẫn.
22/04/2023-23/04/2023-Sinh viên báo cáo tiến độ tập trung theo bộ môn (báo cáo trực tuyến đối với sv thực tập ở xa trường)
21/05/2023-25/05/2023-Sinh viên báo cáo tiến độ tập trung theo bộ môn
25/05/2023-30/05/2023– Sinh viên nạp bản thảo ĐATN cho các bộ môn, bộ môn phân GVPB. – GVHD, GVPB đọc và góp ý cho ĐATN
– Sinh viên sửa chữa, hoàn thiện ĐATN
Bảo vệ ĐATN theo các hội đồng. Lưu ý: sinh viên đến sớm để xếp bàn, chép slide trình chiếu. (7h30′ ngày 29/5/2023 tại A7.5, A7.7)
– Sinh viên nộp ĐATN cho khoa theo lịch thi (7h30′ ngày 30/5/2023)

FIT