Kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp lớp CTK44, học kỳ 2 năm học 2023-2024

(Thời gian chính thức làm ĐATN là 3 tháng : 01/02 – 20/05/2024)

Thời gianCông việc
25/01/2024-29/01/2024– Ban chủ nhiệm khoa duyệt danh sách đề tài ĐATN.
– Sinh viên chọn đề tài
29/01/2024-31/01/2024– Sinh viên liên hệ với GVHD, làm đề cương chi tiết nghiên cứu ĐATN và nộp trên hệ thống LMS
01/02/2024-02/02/2024– Các bộ môn thông qua đề cương chi tiết nghiên cứu ĐATN và phản hồi kết quả lại cho sinh viên (nếu cần thay đổi).
– Sinh viên sửa, bổ sung đề cương ĐATN
– Trình duyệt kế hoạch thực hiện ĐATN
05/02/2024-05/03/2024– Sinh viên thực hiện đồ án, trong quá trình thực hiện, sinh viên thường xuyên trao đổi, báo cáo với GVHD
06/02/2024-15/03/2024-Sinh viên báo cáo tiến độ tập trung theo bộ môn (báo cáo trực tuyến đối với sinh viên thực tập ở xa trường)
22/04/2024-26/04/2024-Sinh viên báo cáo tiến độ tập trung theo bộ môn
01/05/2024-10/05/2024– Sinh viên nộp bản thảo ĐATN cho các bộ môn, bộ môn phân GVPB.
– GVHD, GVPB đọc và góp ý cho ĐATN
10/05/2024-18/05/2024– Sinh viên sửa chữa, hoàn thiện ĐATN
20/05/2024-24/05/2024– Sinh viên nộp ĐATN cho khoa theo lịch thi.
– Bảo vệ ĐATN theo các hội đồng.
Lưu ý: sinh viên đến sớm để  chuẩn bị cho việc báo cáo

FIT