Plan for the training assessment in 2nd semester of the academic year 2018-2019 (College K40)

703_Phu Luc Huong dan danh gia ren luyen sinh vien hoc ki II nam hoc 2018-2019 kem KH 703.docx

2_Đánh giá rèn luyện sinh viên_Mau phieu HK2 DHK39 CDK40 (1).pdf

2_Mau 01_BB hop lop.docx