Employment status survey of graduates

Dear: Alumni of IT Faculty - Da Lat University

Khoa Công nghệ Thông tin triển khai chương trình khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp để có thêm thông tin đánh giá chất lượng đào tạo của khoa. Cựu sinh viên vui lòng điền thông tin việc làm vào phiếu khảo sát, những ý kiến góp ý khác vui lòng gửi về email khoa it@dlu.edu.vn.

Link: https://forms.gle/VVLhSsgXjQo7P7dPA 

Thank you very much.

FIT