Schedule of implementation of Career Internship - CTK43, 2nd semester of the academic year 2022-2023

(The official implementation period is 10 weeks: March 6, 2023 - May 19, 2023)

Type of internship: Internship at IT agencies and enterprises

Thời gianCông việc
16h30 ngày 09/02/2023– Khoa gặp mặt lớp CTK43, thông báo kế hoạch, giải đáp thắc mắc cho sinh viên. Hình thức: trực tuyến.
10/2/2023-16/2/2023– Khoa liên hệ công ty. – Sinh viên liên hệ công ty (dùng công văn của trường). Công ty phản hồi theo mẫu
– Sinh viên hoàn tất học phí học kỳ II năm học 22-23. – Sinh viên mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể (nếu chưa có), thời hạn bảo hiểm phải có hiệu lực đến hết ngày 20/05/2023.
17/02/2023- 22/02/2023– Sinh viên đăng ký nơi thực tập. – Sinh viên nộp bản photo BHYT, BHTT về vp khoa
22/02/2023- 01/03/2023– Trường kiểm tra danh sách ĐK học phần TTNN đã hoàn tất học phí, BHYT, BHTT. (Những sv chưa hoàn tất sẽ bị đưa ra khỏi quyết định) – Lên danh sách thực tập – Trình ký  quyết định thực tập
02/03/2023- 03/03/2023– Hoàn tất giấy giới thiệu và gửi giấy giới thiệu thực tập để sinh viên đi thực tập. (Sinh viên nhận giấy giới thiệu tại vp khoa)
06/03/2023- 19/05/2023– Thời gian sinh viên thực tập nghề nghiệp
06/03/2023-10/03/2023– Sinh viên tìm hiểu các công việc được giao tại cơ sở thực tập và dựa trên những công việc đó sinh viên viết đề cương thực tập nghề nghiệp phù hợp.
10/03/2023-13/03/2023– Sinh viên email nộp đề cương thực tập nghề nghiệp cho GVHD – GVHD xem xét đề cương và gửi về khoa CNTT những đề cương đạt yêu cầu. Những sinh viên không có đề cương sẽ không hoàn thành được học phần thực tập nghề nghiệp này.
14/03/2023– Khoa công bố danh sách sinh viên thực tập nghề nghiệp đạt yêu cầu (Dựa trên đề cương GVHD gửi về khoa).
01/04/2023-04/04/2023– Sinh viên báo cáo tiến độ lần 1 với với GVHD – GVHD kiểm tra tình hình, kết quả thực tập của sinh viên tại cơ quan và báo cáo kết quả về khoa.
05/05/2023-08/05/2023– Sinh viên báo cáo tiến độ lần 2 với với GVHD – GVHD kiểm tra tình hình, kết quả thực tập của sinh viên tại cơ quan và báo cáo kết quả về khoa.
19/05/2023– Kết thúc thời gian thực tập; sinh viên làm báo cáo thực tập nghề nghiệp và nộp về khoa theo lịch thi học kỳ.
01/06/2023-Tổng kết thực tập nghề nghiệp (Hình thức cụ thể sẽ thông báo sau)

Lưu ý: Văn bản qui định trình bày đề cương, nội dung, hình thức báo cáo thực tập nghề nghiệp được công bố trên trang web của khoa CNTT (mục tài nguyên) tại địa chỉ:

https://cntt.dlu.edu.vn/tai-nguyen-bieu-mau-quy-dinh-trinh-bay-bao-cao-danh-cho-sinh-vien/
FIT.