Quyết định tham quan thực tế học kỳ 2 năm học 2023-2024 (Lớp CTK45A, CTK45B)