Thông báo số 600-TB-ĐHĐL về việc Thực hiện tiến độ học kỳ II và kế hoạch học kỳ III năm học 2023 – 2024