Announcement of change of exam format for the 2nd semester of the academic year 2020-2021

Đề phòng chống dịch Covid 19, khoa Công nghệ Thông tin đã được nhà trường phê duyệt điều chỉnh hình thức thi của một số học phần từ thi trực tiếp tại trường, chuyển sang thi trực tuyến thông qua hệ thống LMS hoặc Google meet, cụ thể như sau:

1. Hình thức thi: Trực tuyến và làm tiểu luận (chi tiết trong phụ lục đính kèm).

2. Thời gian: từ ngày 09/06/2021 đến ngày 21/06/2021.

3. Các bài báo cáo tiểu luận và trực tuyến được gửi bằng tệp cho giảng viên phụ trách học phần, đồng thời chuyển tiếp để lưu trữ tại hộp thư của Khoa hoặc trên hệ thống LMS của nhà trường làm minh chứng.

4. Giảng viên nhận bài thi, chấm và gửi bảng điểm về Khoa sau 7 ngày kết thúc thi học phần.

5. Bảng điểm gốc được tạm thời lưu trữ tại Khoa; khi có thông báo học tập trung, sinh viên sẽ đến văn phòng khoa và ký vào bảng điểm, nộp bản cứng các bài tiểu luận, sau đó Khoa sẽ bàn giao lại bảng điểm gốc cho phòng Quản lý Đào tạo.

6. Đối với các học phần không có trong bản phụ lục, sinh viên vẫn ôn bài và chờ hướng dẫn trong những thông báo tiếp theo của Khoa và Nhà trường.

PHỤ LỤC LIỆT KÊ CHI TIẾT HÌNH THỨC THI CÁC HỌC PHẦN

TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021