Announcement on training assessment in 1st semester of the academic year 2019-2020 (changed schedule)

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên thông báo v.v điều chỉnh thời gian thực hiện đánh giá rèn luyện (đối với Ban cán sự lớp, GVCN-CVHT) như sau:

 Từ ngày 24/4/2020 đến hết ngày 06/5/2020: BCS lớp xác nhận, đánh giá kết quả đánh giá ĐRL của sinh viên lớp mình và tiến hành tổ chức họp lớp online, dưới sự chủ trì của GVCN – Cố vấn học tập (chủ trì), Lớp trưởng (đồng chủ trì) để lấy biểu quyết của tập thể lớp. BCS, GVCN – Cố vấn học tập rà soát các trường hợp sinh viên chưa đánh giá rèn luyện, căn cứ tình hình thực tế tiến hành đánh giá rèn luyện cho những sinh viên đó thông qua biểu quyết tập thể lớp. Lớp trưởng của các lớp đăng nhập vào tài khoản cá nhân chọn tác vụ điểm lớp để hoàn tất điểm rèn luyện của lớp.

– Từ ngày 07/5/2020 đến hết ngày 10/5/2020: GVCN-CVHT đăng nhập vào trang online, http://online.dlu.edu.vn  để tiến hành xác nhận, đánh giá lại kết quả đánh giá điểm rèn luyện do lớp mình phụ trách. GVCN – CVHT nộp bảng tổng hợp điểm rèn luyện sinh viên của lớp, biên bản họp lớp về Khoa.

– Các khoa tổng hợp điểm rèn luyện các lớp, biên bản hop lớp gửi về phòng Chính trị và CTSV trước ngày 12/5/2020.

– Ghi chú:

Phu Luc Huong dan

* Mau 01_BB hop lop.docx