Thông báo V/v Lấy thông tin học phần cần mở ôn tập học kỳ III năm học 2022-2023

Trong học kỳ III năm học 2022-2023, khoa CNTT dự kiến mở ôn tập những học phần sau:

TTMÃ HPCOURSE NAMESỐ TCHT THIGHI CHÚ 
120TN1201Toán cao cấp B13Tự luận
2TN1001DToán cao cấp B13 
320TN1202Toán cao cấp B23Tự luận
4TN1002DToán cao cấp B23 
520CT2204Hệ điều hành3Tự luận
6CT2105DCấu trúc dữ liệu và thuật giải 23Thi máy

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo sinh viên cần trả nợ học phần chưa tích lũy mà học phần đó chưa có trong học kỳ I năm học 2023-2024, sẽ thực hiện các bước sau:

 • Đối với sinh viên khóa 39-42:
  • Sinh viên tải mẫu file đính kèm. Sinh viên cần trả nợ học phần nào thì liệt kê vào file (mỗi học phần nằm trên 1 dòng) .
  • Sinh viên gửi file về email thylu@dlu.edu.vn, tiêu đề email “Học phần đề nghị mở trong học kỳ III năm học 2022-2023”. Khoa sẽ xem xét để đề nghị Nhà trường mở ôn tập.
  • Sau đó, nếu học phần được mở, sinh viên đăng ký học phần học kỳ III theo lịch: 22/05/2023-26/05/2023.
 • Đối với sinh viên khóa 43-46:
  • Ban cán sự lớp sẽ tạo file theo mẫu đính kèm, và tổng hợp ý kiến của sinh viên lớp mình, ban cán sự lớp gửi về email thylu@dlu.edu.vn, tiêu đề email “Học phần đề nghị mở trong học kỳ III năm học 2022-2023”.
  • Để tránh tình trạng bị sinh viên lớp khác vào nghịch xóa dữ liệu, ban cán sự lớp chỉ chia sẻ file cho lớp mình.
 • Sinh viên đăng ký học phần học kỳ III theo lịch: 22/05/2023-26/05/2023.
 • Thời hạn lấy ý kiến sinh viên: từ nay đến hết ngày 07/05/2023.

Khoa Công nghệ Thông tin