Thông báo v.v xét miễn học các học phần Giáp dục quốc phòng an ninh