Thông báo về việc Đăng ký học phần học kỳ I, năm 2024 – 2025 cho sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy

Xem kế hoạch giảng dạy năm 2024-2025: tại đây