Letter of congratulation to the new Bachelor of Information Technology College, course 38

BAN CHỦ NHIỆM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

CHÚC MỪNG CÁC TÂN CỬ NHÂN CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 38

TỐT NGHIỆP  THÁNG 6/2017

FIT