Giới thiệu hội thảo ICT 2017

WEBSITE HỘI THẢO:  http://ictdalat2017.ddns.net

     Conference on Information and Communications Technology (ICT) là Hội thảo thường niên, được sáng lập bởi Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Thông tin Liên lạc, Sở Thông tin và Truyền thông, và Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa. Hội thảo được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa các trường đại học và địa điểm tổ chức được các trường đăng cai luân phiên. Hội thảo lần thứ I (ICT2015) đã được tổ chức tại Trường Đại học Thông tin Liên lạc (12/2015), lần thứ II (ICT2016) tại Trường Đại học Nha Trang (12/2016). Hội thảo lần thứ III (ICT2017) sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Đà Lạt ngày 22/12/2017. 
    Hội thảo là diễn đàn cho các giảng viên, các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông gặp gỡ, công bố và thảo luận các ý tưởng, các kết quả nghiên cứu khoa học, cũng như triển khai các ứng dụng. 

CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH (NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN) CỦA HỘI THẢO: 
• Công nghệ phần mềm; 
• Công nghệ Mạng & Truyền thông; 
• Tin học quản lý; 
• Công nghệ tri thức; 
• Cơ sở Toán cho Tin học; 
• Xử lý ảnh, Video và tín hiệu số; 
• …


CÔNG BỐ KHOA HỌC: 
Các báo cáo tham dự hội thảo sẽ được tuyển chọn, phản biện và công bố trong Kỷ yếu Hội thảo Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2017 (ICT2017), sau đó được phản biện tiếp để đăng trong Tạp chí khoa học Đại học Đà Lạt, mã số ISSN 0866-787X.

CÁC THỜI HẠN: 
• 30/09/2017: Thời hạn cuối cùng nộp báo cáo tóm tắt. 
• 30/10/2017: Thời hạn cuối cùng nộp báo cáo toàn văn. 
• 25/11/2017: 
– Thông báo kết quả tuyển chọn.
– Thời hạn cuối cùng đăng ký tham dự hội thảo.

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ: 
• Đăng ký đại biểu trực tuyến tại trang web hội thảo ICT 2017. Sau khi đăng ký đại biểu, nếu có tham gia báo cáo thì đăng nhập và nộp báo cáo
• Qui cách trình bày báo cáo: Theo thể lệ gửi bài của Tạp chí khoa học Đại học Đà Lạt tại (mục Hướng dẫn).

LIÊN HỆ: 
Khoa Công nghệ Thông tin, Nhà A5, Trường Đại Học Đà Lạt, Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, P.8, Đà Lạt, Lâm Đồng. Điện thoại: (+84) 0263 3 552 540. E-mail: it@dlu.edu.vn

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO
ThS Đặng Thanh Hải