Hội nghị Khoa học thường niên Trường Đại học Đà Lạt năm 2017

1. Thời gian: từ 07:30, thứ Tư, ngày 15/11/2017;
2. Địa điểm:
 
2.1 Phòng Hội thảo A11: Phiên khai mạc toàn thể, và các báo cáo của tiểu ban Khoa học Xã hội nhân văn;
2.2 Phòng A7.4: Tiểu ban Khoa học Tự nhiên – Công nghệ;
2.3 Phòng A7.6: Tiểu ban Nông lâm – Sinh học – Hóa học – Môi trường;
2.4 Phòng A7.8: Tiểu ban Luật – Du lịch – Kinh tế – Quản trị Kinh doanh.
 
3. Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể giảng viên, nhà khoa học và sinh viên Trường Đại học Đà Lạt.
Phòng QLKH-HTQT thông báo đến toàn thể cán bộ  và sinh viên của các khoa tham dự.