Hội nghị Khoa học thường niên Trường Đại học Đà Lạt năm 2018

1. Thời gian: từ 07:30, thứ Năm, ngày 06/12/2018 2. Địa điểm:2.1. Phòng Hội thảo A11: Phiên khai mạc toàn thể, và các báo cáo của tiểu ban Khoa học Xã hội nhân văn (8 báo cáo);2.2 Nhà A7.2: Tiểu ban Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật (8 báo cáo);2.3 Phòng A7.5: Tiểu ban Nông lâm – Sinh học – Hóa học – Môi trường (6 báo cáo);2.4 Phòng A7.6: Tiểu ban – Kinh tế – Quản trị Kinh doanh – Ngoại ngữ (5 báo cáo).3. Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể giảng viên, nhà khoa học và sinh viên Trường Đại học Đà Lạt.Kế hoạch này thay cho Giấy mời. Xin thông báo đến Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên, Học viên cao học của đơn vị mình đến tham dự để Hội nghị thành công tốt đẹp.  Chi tiết Chương trình Hội Nghị xem trong file đính kèm.