Hội nghị nghiên cứu khoa học năm 2009

ải Quân

3. TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ QUẢN TRỊ MẠNG TRÊN HỆ THỐNG MẠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Trần Thống

4. MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN LỚN NHẤT

Phạm Quang Huy

5. RÚT TRÍCH NGỮ LIỆU SONG SONG TỪ NGỮ LIỆU KHÔNG THẬT SỰ SONG SONG ANH VIỆT

Trần Ngô Như Khánh

6. CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƯNG CỘNG ĐỒNG

Dương Văn Hải

7. VỀ CÁC TOÁN TỬ CỦA PHỦ TẬP THÔ

Đặng Phước Huy

8. XÂY DỰNG HỆ THỐNG THI VÀ ĐÁNH GIÁ THEO HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM

Nguyễn Văn Phúc, Tạ Hoàng Thắng

9. XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIN NHẮN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Phạm Duy Lộc, Phan Thị Thanh Nga

10. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP KHAI THÁC DỮ LIỆU MỜ VÀ MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO MỜ

Lê Hoài Bắc, Nguyễn Thị Lương

11. SO KHỚP, DÒ TÌM KHÁC BIỆT TRONG TÀI LIỆU CÓ CẤU TRÚC PHÂN CẤP XML

Nguyễn Thị Thanh Bình

12. VỀ MỘT THUẬT TOÁN SỬA BIT TRONG MA TRẬN VÀ ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ TIN

Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Quốc Cường, Trần Nam Trung

13. XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN QUA MẠNG INTERNET

Phạm Tuấn Anh, Thái Duy Quý

14. AN INTERACTIVE DECISION SUPPORT SYSTEM FOR FINACIAL AND DECISIONS

Phạm Thị Việt Linh

15. MỘT MỞ RỘNG CỦA PHƯƠNG PHÁP EMD ĐỂ TĂNG DUNG LƯỢNG CHỨA

Võ Phương Bình

16. CẤU TRÚC CỦA TẬP LUẬT KẾT HỢP DỰA TRÊN DÀN KHÁI NIỆM

Trương Chí TínTrần Ngọc Anh

17. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TẬP MỜ VÀO VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯ VẤN HỖ TRỢ SINH VIÊN CHỌN CHUYÊN NGÀNH

Hoàng Minh Tiến

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: HTCNTT2009