Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 của ĐHĐL

Phòng QLKH-HTQT xin trân trọng Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên năm 2021, cụ thể như sau:
– Thời gian: Từ 7h30, thứ 4, ngày 23/6/2021 
– Hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng Google Meet.

 

1. Tiểu ban 1 – Chủ đề Sinh học:

https://meet.google.com/lookup/dqrfd3tud3

2. Tiểu ban 2 – Chủ đề KHTN-Công nghệ:

https://meet.google.com/lookup/czj5jzpsan

3. Tiểu ban 3 – Chủ đề Luật học:

https://meet.google.com/lookup/dy5cfmagxn

4. Tiểu ban 4 – Chủ đề KT-QTKD-XHH- QUỐC TẾ HỌC: 

https://meet.google.com/lookup/aciczbb5x2

5. Tiểu ban 5 – Chủ đề Hóa học- Môi trường và Nông lâm:

https://meet.google.com/lookup/fk6atqouie

6. Tiểu ban 6 – Chủ đề Sư phạm: 

https://meet.google.com/lookup/fdmecuef7p