Hội thảo “Hành trang vào nghề” của M&C Holding tổ chức dành cho sinh viên CNTT

HÀNH TRANG VÀO NGHỀ – BE PRO IN PRO

Thời gian: 08:00 – 11:30, ngày 27/09/2022

Địa điểm: Hội trường Thư viện – Trường Đại Học Đà Lạt

Đơn vị Tổ chức: M&C Holdings INC. và Trường Đại học Đà Lạt