Hội thảo ICT 2019

Hội thảo ICT2019 (do Trường ĐH Đà Lạt, ĐH Thông tin Liên lạc, ĐH Bạc Liêu, ĐH Nha Trang đồng tổ chức ) được tổ chức vào ngày 27/12/2019 tại Trường ĐH Nha Trang. 

Các mốc thời gian của Hội thảo như sau:
– Gửi báo cáo tóm tắt: 10/9/2019
– Gửi báo cáo toàn văn: 31/10/2019
– Thông báo kết quả phản biện: 15/11/2019
Chi tiết của Hội thảo có trên website: http://fit.ntu.edu.vn/ict/