Hướng dẫn 684/HD-ĐHĐL v.v thực hiện chế độ học bổng, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên từ năm học 2016-2017 đến 2020-2021