Hướng dẫn số 294-HD-ĐHĐL v.v thực hiện chế độ Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên ĐHĐL