Hướng dẫn số 982/HD-ĐHĐL v.v thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy Trường Đại học Đà Lạt

Phụ lục kèm theo: PHU LUC HUONG DAN(1-8) – trinh ky.pdf; PHU LUC HUONG DAN 9.pdf; PHU LUC HUONG DAN 10.pdf