Kế hoạch đánh giá rèn luyện sinh viên các lớp CTK38, HNK38, VTK38 học kỳ I năm học 2018- 2019