Kế hoạch đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2017-2018

Các file liên quan:

1. Mẫu phiếu đánh giá rèn luyện: Mau phieu DGRL HK I_2017-2018.docx

2. Mẫu thống kê đánh giá rèn luyện: Mau thong ke DGRL HK I_2017-2018 _Khoa.xlsx