Kế hoạch giảng dạy của khoa CNTT và kế hoạch đào tạo toàn trường năm 2019-2020

 Kế hoạch đào tạo toàn trường: Ke_hoach_dao_tao_nam_2019 – 2020.pdf