Kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017 khoá K40 theo chương trình CDIO

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu Trưởng về việc triển khai chương trình đào tạo trình độ đại học xây dựng theo chuẩn đầu ra CDIO áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2016-2017 từ khoá K40 trở đi.

Chi tiết chương trình đào tạo vui lòng xem file đính kèm: Chuong trinh K40 theo CDIO 2016-2017