Kế hoạch giảng dạy năm học 2017-2018

Chi tiết kế hoạch giảng dạy các khoá năm 2017-2018 vui lòng xem file đính kèm:

+ Hệ đại học: khgd dh 17_18.pdf

+ Hệ cao đẳng: khgd cd 17_18.pdf.