Kế hoạch gửi hồ sơ tham dự Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức