Kế hoạch khảo sát sinh viên cuối khóa (K43) về chương trình đào tạo và hoạt động liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 2022 – 2023

Link khảo sát:

https://forms.gle/5owRFYuWW4P1mcEN8