Kế hoạch Liên tịch số 01/KH-LLCT V/v Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp V.I. Lênin”