Kế hoạch mở học phần học ghép/ ôn tập trong học kỳ 2 năm học 2021-2022

Ghép lớp: 2021_De nghi mo hoc phan ghep lop hk 2 nh 21-22001

Ôn tập: 2021_Mo hoc phan chinh tri on tap hk 2 21 22