Kế hoạch số 1023/KH-ĐHĐL về việc Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021 (K41, K42, K43, K44)

Ghi chú:

1. Phu Luc Huong dan danh gia ren luyen sinh vien..pdf

2. Biểu mẫu kèm theo KH 1023.pdf

3. Mau 01_BB hop lop.docx