Kế hoạch số 1056/KH-ĐHĐL ngày 26/9/2022 về việc Khảo sát ý kiến của Tân sinh viên về công tác tuyển sinh, nhập học của Trường Đại học Đà Lạt, năm học 2022-2023

Đường link khảo sát:

https://docs.google.com/forms/d/1GdgF5ToHB3TxxzVBm0kTwuJYNWOUTsdgDCjPPHCyBNo/edit