Kế hoạch số 1111/KH-ĐHĐL ngày 10/10/2022 về việc phối hợp tổ chức Hội thảo “Các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) và Tiếp cận xếp hạng THE Impact Rankings tại các cơ sở Giáo dục Đại học tại Việt Nam”