Kế hoạch số 1135/KH-ĐHĐL của Hiệu trưởng về việc Tổ chức Trường Thu Quốc tế về Trí tuệ nhân tạo giải thích được (Interpretable AI) 2023