Kế hoạch số 1224/KH-ĐHĐL ngày 20/12/2021 của Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, về Khảo sát ý kiến của Tân sinh viên về công tác tuyển sinh, nhập học của Trường Đại học Đà Lạt, năm học 2021-2022