Kế hoạch số 1242/KH-ĐHĐL về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 01 năm tốt nghiệp