Kế hoạch số 125/KH-ĐHĐL ngày 18 tháng 02 năm 2022 về việc khảo sát ý kiến của sinh viên, giảng viên về hoạt động NCKH của người học tại Trường Đại học Đà Lạt năm học 2021-2022

Phiếu khảo sát dành cho người hướng dẫn:

https://forms.gle/PaQgjJHQMjE3JZ778

Phiếu khảo sát dành cho sinh viên:

https://forms.gle/bQdMiSAfmsUPBoGa9