Kế hoạch số 1264/KH-ĐHĐL về việc thực hiện Khảo sát về chất lượng giảng dạy học kỳ I, năm học 2022 – 2023