Kế hoạch số 1603/KH-ĐHĐL về Triển khai công tác pháp chế của Trường Đại học Đà Lạt năm học 2023-2024