Kế hoạch số 201/KH-ĐHĐL ngày 11/03/2021 của trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên