Kế hoạch số 213/KH-ĐHĐL về việc thực hiện Khảo sát ý kiến người học về hoạt động giảng dạy học kỳ II, năm học 2022 – 2023