Kế hoạch số 225 ngày 18/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, về việc thực hiện khảo sát giảng viên/chuyên viên về môi trường làm việc của Trường Đại học Đà Lạt