Kế hoạch số 226 ngày 18/03/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, về việc khảo sát sự hài lòng của sinh viên với bộ phận hành chính sự nghiệp của Trường Đại học Đà Lạt

Sinh viên vui lòng nhấn vào link dưới đây để bắt đầu khảo sát:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbBsxU4p02oziy78DdFvnw2LeOtJcLRYeDuYWyks4_RzszQw/viewform