Kế hoạch số 333/KH-ĐHĐL ngày 23/3/2023 về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 65 năm Trường Đại học Đà Lạt hình thành và phát triển (1958 – 2023)

Phụ lục: Các hoạt động chào mừng 65 năm DLU hình thành và phát triển