Kế hoạch số 362/KH-SKHCN-ĐHĐL ngày 30/03/2023 giữa Trường Đại học Đà Lạt và Sở KH&CN tỉnh LĐ về việc tổ chức Hội nghị khoa học ” Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng”