Kế hoạch số 407/KH-ĐHĐL ngày 07/4/2023 về việc Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai năm 2023