Kế hoạch số 566/KH-ĐHĐL ngày 09 tháng 04 năm 2024 về việc Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về bộ hành chính sự nghiệp của Trường ĐHĐL năm học 2023-2024